In memory of prof. Shoucheng Zhang, a dear friend of WQC.